top of page

6. HCG ขึ้นแต่ไม่เจอถุงตั้งครรภ์ Chemical Pregnancy

" ท้องลม " ต่างจาก " Chemical Pregnancy " อย่างไร? คำถามชวนสงสัยของคุณแม่ตรวจ 2 ขีดแต่ไม่เจอถุงตั้งครรภ์ !!! 😰 

แม่ๆ หลายคนเคยถามครูก้อยเข้ามาเยอะค่ะ ว่าเคย ตรวจ hCG ขึ้น 2 ขีด แต่! ไม่เจอถุงตั้งครรภ์ บางครั้งก็ถูกแพทย์วินิจฉัยว่า "ท้องลม" บางครั้งแพทย์ก็วินิจฉัยว่า "Chemical pregnancy" ภาวะตั้งครรภ์ที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัว ซึ่งหลายคนสงสัยเราอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่☝️

 มาเช็คกันค่ะ สาเหตุที่ไม่เจอถุงตั้งครรภ์นั้นคุณนั้นอยู่ในกลุ่ม Chemical pregnancy หรือ ท้องลม และ 2 อย่างนี้ต่างกันอย่างไร? ฟังคลิปให้จบค่ะ ☝️

bottom of page