top of page

1.ตอบคำถาม ป 1

-ไขตกคืออะไร

-นับวันไข่ตกอย่างไร

-ทำการบ้านตอนไหนให้ท้อง

-ประจำเดือนไม่ปกติท้องได้ไหม

bottom of page