top of page

8. รายงานผลLab 4 ตัว เพื่อความชัวร์ในการฝังตัวอ่อน

มาค่ะแม่ๆ ครูก้อยรายงานผล Lab 4 ตัว ที่อาจส่งผลต่อการต้านตัวอ่อน ฝังตัวไม่สำเร็จ

1. APS

2. ESR

3. ANA

4. Anti- Thyroid

bottom of page