รู้ไหม❓ บำรุงเตรียมตั้งครรภ์
ต้องกิน Coenzyme Q10

🟠 Coenzyme Q10 หรือ Co Q10 หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Ubiquinone พบในทุกเซลล์ของร่างกาย โดยจะอยู่ที่ส่วนเยื่อหุ้ม (Membrane) ของไมโตคอนเดรีย ซึ่งไมโตคอนเดรีย (Mitochondrial) นี้ทำหน้าที่ในการผลิต พลังงานให้กับเซลล์ โดยพลังงานดังกล่าวจะอยู่ในรูปของ ATP (Adenosine Triphosphate) ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของเซลล์

👉 #โคเอนไซม์คิว10 ถูกพบมากในอวัยวะที่ต้องการพลังงานสูง ซึ่งจะมีจำนวนไมโตคอน
เดรีย (Mitochondrial) มาก เช่น หัวใจ ตับ กล้ามเนื้อ สมอง #และพบได้ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

👉มีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างพลังงาน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย มีคุณสมบัติ ช่วยเพิ่มพลังงาน
โดยโคเอนไซม์คิว10 ช่วยให้ไมโตคอนเดรียซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานไฟฟ้าที่คอยสร้างพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้น

🟠 ทำไมบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ต้องกิน Coenzyme Q10 ❓

📚มีงานวิจัยศึกษาพบว่า ระดับของ Q10 จะลดลงตามอายุ ยิ่งมีความเสื่อมของเซลล์มากขึ้น จะสัมพันธ์กับระดับ Q10 ที่ลดลง ดังนั้นจึงมีการนำ Q10 เข้ามาทดลองรักษาโรคความเสื่อมต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า สามารถช่วยชะลอและฟื้นฟูความเสื่อมของเซลล์โดยเฉพาะเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมากๆ เช่น เซลล์ตับ กล้ามเนื้อหัวใจ และ #เซลล์สืบพันธ์

🎯 #เซลล์ไข่แก่จากอายุที่มากขึ้น จะมีไมโตคอนเดรียที่เสื่อมสภาพอยู่ ดังนั้น การได้รับ Q10 เข้าไป
#เพื่อกระตุ้นการทำงานของไมโตคอนเดรียจะทำให้เซลล์ไข่กลับคืนสภาพมาเต่งตึงและพร้อมเกิดการปฏิสนธิแลกเปลี่ยนโครโมโซม มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ได้ค่ะ

📚จากงานวิจัยเรื่อง Co-enzyme Q10 supplementation improves ovarian response and mitochondrial function in aged mice ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility เมื่อปี 2009

🎯พบว่า Co-enzyme Q10 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่ ทำให้ไข่มีคุณภาพมากขึ้น โดยได้ทำการทดลองในหนูทดลองที่มีอายุมากเพื่อเปรียบเทียบกับหญิงอายุมาก และสรุปผลว่า การทาน Co-enzyme Q10 ช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ของผู้หญิงที่มีอายุมากได้

📚 จากงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง ชื่อว่า Coenzyme Q10 supplementation of human oocyte in vitro maturation reduces postmeiotic aneuploidies ที่ตีพิมพ์ในวารสาร  Fertility and Sterility เมื่อปี 2020

🎯ได้ทำการทดลองให้ผู้หญิงอายุมาก (อายุ 38-46 ปี) พบว่าการรับประทาน Q10 ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่รวมถึง
ลดอัตราการแบ่งเซลล์และโครโมโซมผิดปกติของเซลล์ไข่อีกด้วย

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💊ปริมาณที่ควรรับประทานต่อวัน
งานวิจัยพบว่า Q10 ช่วยทำให้คุณภาพของเซลล์ไข่ดีขึ้นได้ และพบว่า อัตราการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น เมื่อรับประทานวันละ 30 มก.ขึ้นไปเพื่อบำรุงร่างกายหรือฟื้นฟูสภาพเซลล์ โดยไม่ควรรับประทานเกิน 100 มก.ต่อวัน

💟ดังนั้น Coenzyme Q10 จึงเป็นหนึ่งในวิตามินที่แม่ๆวางแผนตั้งครรภ์ควรรับประทานให้เพียงพอ เพราะจะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่ปฏิสนธิได้สมบูรณ์ ช่วยดความเสื่อมของเซลล์ไข่ ช่วยให้เซลล์ไข่สามารถแบ่งเซลล์ได้เป็นปกติ กลายเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ ฝังตัวเป็นครรภ์ที่แข็งแรงต่อไปค่ะ